روزهای ,بارداری ,تابش ,روزهای بارداری ,قرار گرفتندبا توجه به افزایش تقاضای استفاده از خدمات سیستم Mri و گزارشهای متفاوت از آثار بیولوژیک آن و به منظور مطالعه اثرات بیولوژیک احتمالی سیستم Mri با شدت 1/5 تسلا بر روی رشد جنین موش این تحقیق انجام شد. گروههای 10 تائی از موشهای باردار نوع Balb/c در یک روز از روزهای بارداری، دو روز از روزهای بارداری و در سه روز از روزهای بارداری و یک تا سه بار در روز نهم بارداری تحت تابش میدانهای Mri با شدت 1/5 تسلا در شرایط کلینیکی قرار گرفتند. یک روز قبل از وضع حمل موشهای تابش دیده کشته شده و جنین‌های آنها خارج گردید و از نظر وجود ناهنجاریهای ظاهری و نیز از نظر رشد و ناهنجاریهای اسکلتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بطور کلی نتایج بدست آمده را می‌توان بصورت زیر بیان نمود: -1 تابش در یک روز از روزهای بارداری (روزهای سوم، ششم، نهم، دوازدهم و پانزدهم) باعث کاهش معنی‌دار (P<0/05) رشد جنینی در گروههایی که در روزهای نهم یا دوازدهم بارداری تابش‌گیری داشته‌اند شده است . -2 تابش در دو روز از روزهای بارداری (ترکیب‌های دوتایی از روزهای فوق‌الذکر) باعث کاهش معنی‌دار (P<0/05) رشد جنینی در گروههایی که یکی یا هر دو روز تابش‌گیری آنها نهم و دوازدهم بوده، شده است البته در گروهی که در هر دو روز نهم و دوازدهم تابش‌گیری داشته بیشتر می‌باشد. -3 تابش در سه روز از روزهای بارداری (ترکیب‌های سه‌تایی از روزهای فوق‌الذکر) باعث کاهش معنی‌دار (P<0/05) رشد جنینی در گروههایی که یکی یا دو روز از سه روز تابش‌گیری آنها نهم و دوازدهم بوده، شده است البته در اینجا هم کاهش رشد در گروههایی که در روز نهم و دوازدهم تابش‌گیری داشته‌اند. بیشتر است . -4 نتایج بدست آمده از یک تا سه بار تابش‌دهی در روز نهم بارداری، نشان‌دهنده کاهش معنی‌دار (P<0/05) رشد جنین با افزایش زمان تابش‌دهی می‌باشد. بطور کلی در این بررسی نشان داده شد که اعمال میدانهای Mri با شدت 1/5 تسلا در شرایط کلینیکی، در روزهای نهم و دوازدهم بارداری می‌تواند منجر به کاهش رشد. در جنین موش شود. با توجه به اینکه نتایج بدست آمده از حیوانات آزمایشگاهی را نمی‌توان بطور کامل به انسان تعمیم داد لذا نمی‌توان گفت که نتایج بدست آمده در این تحقیق در مورد انسان نیز کاملا صادق است ولی نمی‌توان توصیه نمود که آزمایشهای Mri در مورد خانمهای باردار در ماههای اول بارداری (مرحله اندام‌زایی) حتی‌الامکان نباید انجام شود. واژه‌های کلیدی: اثرات بیولوژیک ، Mri ، جنین موش

منبع اصلی مطلب : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق
برچسب ها : روزهای ,بارداری ,تابش ,روزهای بارداری ,قرار گرفتند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بررسی آثار ناشی از اعمال میزان‌های مغناطیسی سیستم Mrt با قدرت 1/5 تسلا بر رشد جنین موش